Incidentie, risicofactoren, behandeling en overleving van ovariële metastasen vanuit colorectaal carcinoom: Een Nederlandse, population-based, studie


C. Bakkers, R. van der Meer, R.M. Roumen, R.J. Lurvink, V.E. Lemmens, I.H. de Hingh, F.E. van Erning

Vrijdag 22 november 2019

11:09 - 11:16u in Zaal 5

Categorieën: Colorectaal (maligne)

Parallel sessie: V04 - Vrije voordrachten - Colorectaal


Introductie

Het doel van deze studie was om inzicht in de incidentie, risicofactoren, behandeling en overleving te verkrijgen van patiënten met ovariële metastasen vanuit colorectaal carcinoom (CRC), door middel van landelijke data.

Methode

Er werd gebruikt gemaakt van data van de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL). Alle vrouwelijke patiënten met een nieuw gediagnosticeerd colorectaal carcinoom tussen 2008 en 2016 werden geïncludeerd. Behandelingen werden als volgt gekarakteriseerd: cytoreductieve chirurgie gevolgd door hypertherme intra peritoneale chemotherapie (CRS-HIPEC); Resectie van de primaire tumor; Palliatieve behandeling; en geen behandeling. Algehele overleving werd geanalyseerd met behulp van Kaplan-Meier en multivariabele Cox-regressie analyses.

Resultaten

Van de 55.883 geïdentificeerde patiënten, hadden 11.343 (21.1%) patiënten metastasen bij diagnose. Onder hen hadden 471 (4.2%) patiënten ovariële metastasen. Binnen deze laatstgenoemde groep onderging 27.2% CRS-HIPEC; 38.4% onderging resectie van de primaire tumor; 25.3% onderging palliatieve behandeling en 9.1% onderging geen behandeling. Mediane overleving was 17.5 maanden. Patiënten welke CRS-HIPEC ondergingen, toonden een significant langere overleving dan patiënten die resectie van de primaire tumor ondergingen (34.1 vs. 17.5 maanden, HR 0.44 [0.33-0.66]). Na correctie voor patiënt- en tumorkarakteristieken, bleek de mediane overleving na palliatieve behandeling en resectie van de primaire tumor vergelijkbaar (12.6 vs. 17.5 maanden, HR 0.96 [0.66-1.40]).

Conclusie

Synchrone ovariële metastasen werden gediagnosticeerd in 4.2% van alle vrouwelijke patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Risicofactoren voor het ontwikkelen van ovariële metastasen waren jonge leeftijd, T4/N+ tumoren en zegelringcel differentiatie. De mediane overleving van deze patiëntengroep was 17.5 maanden, maar steeg naar 34.1 maanden in patiënten welke CRS-HIPEC ondergingen.

Flowchart patient inclusie
Trends in de incidentie van vrouwelijke patienten met nieuw gediagnosticeerd colorectaal carcinoom met synchrone ovariele metastasen in Nederland (European Standardized Rate).
Percentages van de toegepaste behandelingsstrategieen bij vrouwelijke patienten met colorectaal carcinoom met synchrone ovariele metastasen.